PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

02 lipca 2015r. - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

sygnatura konkursu:   - I.K.1110/ 28 /15

liczba etatów:            - 1 etat

stanowisko:                 - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:             - Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015

roku, poz.54).

 

            Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury - tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.).

 

Zakres zadań:

-     wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, tj. m.in.:

·         przyjmowanie, przygotowywanie do wysyłki i ekspedycja korespondencji,

·      zakładanie i prowadzenie akt prokuratorskich,

·         ewidencjonowanie spraw, materiałów i dokumentów,

·         prowadzenie urządzeń ewidencyjnych,

·         sporządzanie meldunków, informacji i sprawozdań statystycznych,

·         maszynopisanie, porządkowanie akt i dokumentów, archiwizacja,

·         inne czynności kancelaryjno-biurowe;

-     udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

             

Wymagania niezbędne:

-        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

-        nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;

-        przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

-        wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;

-        bardzo dobra znajomość języka polskiego;

-        umiejętność obsługi komputera, w tym biegła umiejętność posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Word i MS Excel;

-        wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wymagania dodatkowe:

-        znajomość techniki pracy biurowej;

-        wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania prokuratury.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu;

·                kwestionariusz osobowy;

·                własnoręcznie napisany życiorys;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

                 Do dokumentacji kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności, uprawnienia, itp.

 

(Druki kwestionariusza osobowego i wymaganych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.: www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA).

 

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do 05 sierpnia 2015 roku na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.1110/28/15)

 

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Nr telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31

 

 

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

  • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
  • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  02 lipca 2015r.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                                           Wojciech Szcześniak kwestionariusz_osobowy_20150702.doc      Kwestionariusz osobowy

 oswiadczenia_do_rekrutacji_20150702.docx      Oświadczenia do rekrutacji