PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2016.06.01 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz.1241 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

 

sygnatura konkursu:        - PO III K 1110.12.2016

liczba etatów:                         - 0,5 etatu

stanowisko docelowe:            - analityk kryminalny

miejsce pracy:                        - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:         - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 roku, poz.54).

 

            Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz.1241 ze zm.).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         przetwarzanie obszernych danych masowych - wykonywanie analizy kryminalnej na potrzeby postępowań prowadzonych przez prokuratorów;

·         obsługa zewnętrznych baz danych CBD-SIP;

·         inne czynności zlecone przez przełożonych;

·         udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

 

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy konkurs;
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania prokuratury;
 • dobra znajomość aplikacji MS Excel, MS Word;
 • umiejętność tworzenia prostych baz danych w MS Access lub innym narzędziu bazodanowym;
 • umiejętność wykorzystywania oprogramowania typu OCR;
 • znajomość oprogramowania IBM Analyst`s Notebook, IBM iBase lub innych narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
 • praktyka w stosowaniu analizy kryminalnej.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO III K 1110.12.2016);

·                kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);

·                życiorys;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

·                kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 21 czerwca 2016 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO III K 1110.12.2016)

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-34, 95 739-20-31

 

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków analityka kryminalnego i składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  01 czerwca 2016r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                                                                   Agnieszka Leszczyńska kwestionariusz_osobowy_01062016.doc      Kwestionariusz osobowy

 Oswiadczenia_do_rekrutacji_01062016.docx      Oświadczenia do rekrutacji