PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp.  24 listopada 2016 r.

 

PO III K 1111.12.2016

 

Informacja

o wolnym stanowisku asesorskim

w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że dysponuje wolnym etatem asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku asesora proszone są o złożenie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., bądź przesłanie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

niżej wymienionych dokumentów:

1.      wniosek o mianowanie asesorem Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.;

2.      odpis lub poświadczona notarialnie kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce;

3.      odpis lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego;

4.      informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

5.      zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego;

6.      zaświadczenie uprawnionego psychologa stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku asesora prokuratorskiego;

7.      ankieta personalna wraz z życiorysem;

8.      oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; a także, że kandydat nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art.5 ustawy z dnia 18.12.1998r.
o Instytucie Pamięci narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj.Dz.U. z 2016r. poz.152 ze zm.) ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;

9.      kandydaci urodzeniu przed dniem 1 sierpnia 1972 roku dodatkowo zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.7 ust.1 albo informacji,
o której mowa w art.7 ust.3a ustawy z dnia 18.10.2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz.U. z 2013 roku, poz.1288 ze zm.).

 

 

Termin składania zgłoszeń:  23 grudnia 2016r.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 739-20-31.

 

 

Prokurator Okręgowy

Agnieszka Leszczyńska