PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wielkopolski,    24 lutego 2017roku

 

Konkurs Nr: PO IV WOS 1111.1.2017

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 180 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838):

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Liczba wolnych stanowisk - 4

Wymagania niezbędne:

na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,

Wymagania dodatkowe (niekonieczne):

 • ukończone studia prawnicze, ukończona aplikacja prokuratorska, sędziowska lub ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań przygotowawczych;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word i Excel,
 • zdolności analityczne, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Polsce i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Polsce;
 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 

Termin i miejsce złożenia zgłoszenia wraz z dokumentami:

Wymagane dokumenty kandydaci mogą składać do 31 marca 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2, pokój nr 20 (kadry) lub nadać drogą pocztową na adres prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu PO IV WOS 1111.1.2017.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, a także osoby, które nie będą spełniały warunków formalnych, nie zostaną dopuszczone do dalszego postępowania konkursowego.

 

 

Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu:

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora i składa się z trzech etapów:

1)      wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2)      testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego;

3)      rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie
do 14 kwietnia 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.prokuratura-gorzow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Drugi etap konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2017r. o godz.1000 w sali konferencyjnej (pokój nr 7) Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 - w formie pisemnej, z ograniczeniem czasowym do 90 minut.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy w drugim etapie uzyskają co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 4 punkty z pracy pisemnej (maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć kandydat to odpowiednio: 36 i 9).

 

Informacja dodatkowe:

 

            Po zakończeniu konkursu, informacja o jego wynikach zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.prokuratura-gorzow.pl).