PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

04.08.2017 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz.246 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

 

sygnatura konkursu:          - PO IV WOS 1111.6.2017

liczba etatów:                     - 0,5 etatu

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                     - Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury - tj. Dz.U. z 2017 roku, poz.246 ze zm.).

 

Zakres zadań:

-      wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, tj. m.in.:

·         przyjmowanie, przygotowywanie do wysyłki i ekspedycja korespondencji,

·         zakładanie i prowadzenie akt prokuratorskich,

·         ewidencjonowanie spraw, materiałów i dokumentów,

·         prowadzenie urządzeń ewidencyjnych,

·         sporządzanie meldunków, informacji i sprawozdań statystycznych,

·         maszynopisanie, porządkowanie akt i dokumentów, archiwizacja,

·         inne czynności kancelaryjno-biurowe;

-      udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

                  

Wymagania niezbędne:

-         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

-         nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;

-         przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

-         wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;

-         bardzo dobra znajomość języka polskiego;

-         umiejętność obsługi komputera, w tym biegła umiejętność posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Word i MS Excel;

-         wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wymagania dodatkowe:

-         znajomość techniki pracy biurowej;

-         wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania prokuratury.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu;

·                kwestionariusz osobowy;

·                własnoręcznie napisany życiorys;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

                      Do dokumentacji kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności, uprawnienia, itp.

 

(Druki kwestionariusza osobowego i wymaganych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.: www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA).

 

 

                   Osoby zainteresowane ofertą mogą złożyć wymagane dokumenty osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. bądź przesłać pocztą w terminie do 21 sierpnia 2017 roku na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO WOS IV 1111.6.2017)

 

                   W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Nr telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

  • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
  • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. i siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp.,  03 sierpnia 2017r.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                                                                       Agnieszka Leszczyńska KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_0817.doc

 oswiadczenia_do_rekrutacji_0817.docx