PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-08-09 Konkurs na staż eksperta

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

 

sygnatura konkursu:       - PO III K 1111.6.2018

liczba etatów:             - 1 etat

stanowisko docelowe: - ekspert ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.).

 

            Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie analiz i ocen dotyczących mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, objętych postępowaniami karnymi,
 • wstępne badania zabezpieczonej w postępowaniach przygotowawczych dokumentacji finansowej, podatkowej i bankowej oraz opiniowanie w zakresie jej kompletności i przydatności dowodowej,
 • dokonywanie samodzielnie lub we współdziałaniu z analitykiem kryminalnym Prokuratury Okręgowej
  w Gorzowie Wlkp. analizy dokumentacji finansowej, podatkowej i bankowej, zabezpieczonej w toczących się postępowaniach przygotowawczych, formułowanie na jej podstawie wniosków oraz sporządzanie pisemnych analiz,
 • analiza materiału dowodowego  gromadzonego w postępowaniach przygotowawczych, w tym prowadzenie analizy akt postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy skarbowe, dokumentacji księgowej i podatkowej firm, także prowadzonej w systemach informatycznych,
 • konsultowanie podejmowanych w toku postępowań przygotowawczych czynności procesowych,
 • udzielanie prokuratorom merytorycznej pomocy w ustalaniu kierunków postępowania dowodowego
  w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych,
 • wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych.

 

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy konkurs;
 • wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z zakresem obowiązków eksperta;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania prokuratury;
 • dobra znajomość aplikacji MS Excel, MS Word;
 • umiejętność wykorzystywania oprogramowania typu OCR;
 • znajomość oprogramowania Matic – mAnalyser;
 • doświadczenie w użytkowaniu oprogramowania IBM iBase, Analyst`s Notebook lub innych narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
 • praktyka w stosowaniu analizy kryminalnej w postępowaniach o charakterze ekonomicznym.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.6.2018);
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);
 • życiorys;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia;
 • kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z zakresem obowiązków eksperta, posiadane umiejętności i uprawnienia;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druki dostępne na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA).

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO IV WOS 1111.6.2018)

 

              W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31 / 666-854-012

 

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków eksperta ds. analiz finansowo-skarbowych i ekonomicznych i składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  8 sierpnia 2018r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                     Agnieszka Leszczyńska 02_KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.doc

 03_Oswiadczenie.doc

 04_Klauzula_informacyjna_nabor_na_stanowisko.docx

 05_Zgoda_nabornastanowiskokonkurs.docx

 konkurs_8_08_2018.pdf