PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-10-22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sekretarza

PO IV WOS 1112.10.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór

na wolne stanowisko   s e k r e t a r z a  

(umowa o pracę na czas określony - w ramach zastępstwa)

 

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

Wymiar etatu: 1,0.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, komunikatywność, uprzejmość.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (druk do pobrania),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • oświadczenia kandydata:
  • że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów w terminie
do dnia 30 października 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
ul. Moniuszki 2.

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31 lub
666-854-012. 20181023_kwestionariusz.doc      Kwestionariusz osobowy

 ogloszenie.pdf