PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

03.04.2019 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY - na docelowe stanowisko inspektora do spraw obronnych.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018. 577 j.t.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400 j.t.) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

- na docelowe stanowisko inspektora do spraw obronnych.

 

 

sygnatura konkursu:   - PO IV WOS 1111.1.2019

liczba stanowisk:        - 1  (0,5 etatu)

stanowisko docelowe - inspektor do spraw obronnych

miejsce pracy:            - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52

data rozpoczęcia pracy: - 16 maja  2019 roku

wynagrodzenie: - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.

w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. 2017.485 ze zm.).

 

            Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod
i techniki pracy biurowej.

 

Zakres zadań:

 

 1. Planowanie zadań z zakresu obronności dla prokuratury okręgowej i jednostek podległych.
 2. Opracowywanie dokumentacji mającej wpływ na funkcjonowanie prokuratury
  w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 1. Prowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej i wyznaczonych pracowników prokuratur okręgu gorzowskiego.
 2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań obronnych.
 3. Współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego Prokuratury Krajowej oraz
  z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, ostrzegania i alarmowania.
 4. Utrzymywanie kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie współpracy cywilno – wojskowej.
 5. Wykonywanie innych zadań z zakresu obronności i zadań obronnych wynikających
  z Zarządzenia Nr 47/16 Prokuratora Generalnego z dnia 11.07.2016 r. oraz zleconych przez Prokuratora Okręgowego.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość aktualnego stanu prawnego z zakresu problematyki obronnej;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, aplikacjami biurowymi;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • odbyty staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze lub ukończona aplikacja alternatywnie: prokuratorska, sędziowska, ogólna, administracyjna;
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach sztabowo – biurowych w jednostkach wojskowych bądź w obszarze spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej w administracji publicznej;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW umożliwiającego dostęp
  do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.1.2019);
 • kwestionariusz osobowy (link u dołu strony);
 • życiorys;
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (link u dołu strony).

 

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO IV WOS 1111.1.2019)

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Telefon kontaktowy: 95 739-20-31

 

 

 

 

Informacja dodatkowa:

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 3 kwietnia  2019r. klauzula_inf_03042019.docx      Klauzula informacyjna

 kwestionariusz_osobowy_03042019.doc      Kwestionariusz osobowy

 oswiadczenia_03042019.docx      Oświadczenia

 zgoda_03042019.docx      Zgoda