PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019-05-30 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

 

 

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: analityk kryminalny

 

sygnatura konkursu:       - PO IV WOS 1111.2.2019

liczba wolnych stanowisk:  2 (1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat
i 1 stanowisko w połowie wymiaru czasu pracy - 0,5 etatu);

stanowisko docelowe: - analityk kryminalny

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

            Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przetwarzanie obszernych danych masowych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania - wykonywanie analiz kryminalnych na potrzeby postępowań przygotowawczych;
 • opracowywanie innych analiz, zestawień i informacji w ramach zadań Działu Informatyzacji i Analiz;
 • obsługa udostępnionych zewnętrznych baz danych;
 • inne czynności zlecane przez przełożonych.

 

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy konkurs;
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się sprzętem komputerowym i aplikacjami biurowymi MS Office;
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji i funkcjonowania prokuratury;
 • umiejętność wykorzystywania oprogramowania typu OCR;
 • znajomość oprogramowania IBM Analyst`s Notebook, IBM iBase, LINK lub innych narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
 • doświadczenie w stosowaniu analizy kryminalnej.

 

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.2.2019);
 • kwestionariusz osobowy;*)
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;*)
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o niekaralności;*)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*)

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do 30 czerwca 2019 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO IV WOS 1111.2.2019)

              W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31 lub 666 854 012

 

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań analityka kryminalnego i składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  30 maja 2019r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                                                                                    Agnieszka Leszczyńska

 

 

 

 

 

 

*) druk do pobrania na stronie www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA, pod ogłoszeniem o konkursie. 20190530_Klauzula_informacyjna_nabor_na_stanowiska_2019.docx

 20190530_Kwestionariusz_osobowy.doc

 20190530_Oswiadczenia.docx

 20190530_Zgoda.docx