PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019.07.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

sygnatura konkursu:           - PO IV WOS 1111.3.2019

liczba etatów:                     - 0,5 etatu

stanowisko:                          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:                      - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:                   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.
z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.
o pracownikach sądów i prokuratury).

Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej (art.3a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury).

 

Zakres zadań:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, tj. m.in.:
  • przyjmowanie, przygotowywanie do wysyłki i ekspedycja korespondencji,
  • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów procesowych i innych pism,
  • zakładanie i prowadzenie akt prokuratorskich,
  • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, w tym w formie elektronicznej,
  • sporządzanie meldunków, informacji i sprawozdań statystycznych,
  • maszynopisanie, porządkowanie akt i dokumentów, archiwizacja,
  • inne czynności kancelaryjno-biurowe;
 • udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

                  

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym sprawne posługiwanie się aplikacjami biurowymi MS Word
  i MS Excel;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość techniki pracy biurowej;
 • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania prokuratury.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys lub CV;
 • odpis lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego
  lub dyplomu ukończenia studiów;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

                      Do dokumentacji kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności, uprawnienia, itp.

 

(Druki kwestionariusza osobowego i wymaganych oświadczeń należy pobrać poniżej – linki pod tekstem ogłoszenia).

 

                   Osoby zainteresowane ofertą mogą złożyć wymagane dokumenty osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. bądź przesłać pocztą w terminie do  05 sierpnia 2019 roku na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO WOS IV 1111.3.2019)

 

                   W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Nr telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31 lub 666-854-012

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.
i w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

Gorzów Wlkp.,  10 lipca 2019r.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                       Agnieszka Leszczyńska klauzula_20190710.docx      Klauzula informacyjna

 kwestionariusz_20190710.doc      Kwestionariusz osobowy

 ogloszenie_20190710.pdf      Ogłoszenie

 oswiadczenia_20190710.docx      Oświadczenia

 oswiadczenie_20190710.docx      Oświadczenie - zgoda