PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019.10.02 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - na docelowe stanowisko: informatyk

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: informatyk

 

sygnatura konkursu:       - PO IV WOS 1111.5.2019

liczba wolnych stanowisk:  1 (0,5 etatu);

stanowisko docelowe: - informatyk

miejsce pracy:             - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:          - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz.485 ze zm.).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577).

Osoba wybrana w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy może zostać zwolniona z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części (art.3a ust. 2 powołanej wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.577).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • nadzór nad prawidłowością działania sprzętu sieciowego, pracy serwerów oraz innych urządzeń informatycznych;
 • zapewnienie sprawnego działania stacji roboczych użytkowników - konfigurowanie sprzętu komputerowego, instalowanie oprogramowania;
 • obsługa sprzętu do wideokonferencji i przesłuchań na odległość;
 • wykonywanie drobnych napraw i wydawanie orzeczeń technicznych dot. sprzętu komputerowego;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i licencji oprogramowań;
 • inne czynności zlecane przez przełożonych.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy konkurs;
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • znajomość rozwiązań, urządzeń, technologii sieciowych;
 • znajomość systemów MS Windows Server oraz funkcjonalności Active Directory, DNS, DHCP, MS SQL Database;
 • znajomość rozwiązań PKI i środowisk wirtualizacyjnych;
 • znajomość procedur dot. prowadzenia dokumentacji informatycznej;
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej dokumentacji oprogramowania i sprzętu;
 • umiejętność poruszania się w procedurach administracyjnych.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
  (PO IV WOS 1111.5.2019);
 • kwestionariusz osobowy;*)
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;*)
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności;*)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.*)

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do 18 października 2019 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS – PO IV WOS 1111.5.2019)

              W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  95 739-20-31 lub 666 854 012

 

Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań informatyka w prokuraturze i składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja oceni umiejętności kandydata
  w szczególności dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce „Praca” i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.,
nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp.,  02 października 2019r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

 

                                                                                                                                    Agnieszka Leszczyńska

 

 

 

 

 

*) druk do pobrania na stronie www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA, pod ogłoszeniem o konkursie. klauzula_PO_IV_WOS_111152019.docx      Klauzula informacyjna

 kwestionariusz_PO_IV_WOS_111152019.doc      Kwestionariusz osobowy

 oswiadczenia_PO_IV_WOS_111152019.docx      Oświadczenia

 zgoda_PO_IV_WOS_111152019.docx      Zgoda