PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury

Gorzów Wlkp., dnia 09 czerwca 2017 r

 PO VII WB 262.22.2017

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z delegacją zawartą w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (lub w oparciu o jego wzór), w którym Zleceniobiorca określa miesięczne oraz półroczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Formularz ofertowy, opatrzony datą i podpisem należy dostarczyć do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 w Gorzowie Wlkp.- biuro podawcze lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@prokuratura-gorzow.pl bądź przesłać faksem na nr 95 7392 005 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku.

 

DYREKTOR

FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

PROKURATURY OKRĘGOWEJ

Krzysztof Kowalczyk

 

 

Załączniki:

1/ Opis przedmiotu zamówienia

2/ Formularz ofertowy

 

 

  zal_1_WB_262222017.pdf      Opis przedmiotu zamówienia

 zal_2_WB_262222017.docx      Formularz ofertowy

 Zaproszenie_WB_262222017.jpg      Zaproszenie do złożenia oferty