PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 21.07.2017 r.

PO VII WB 262.29.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

a)      papier ksero A4 biurowy, przeznaczony do wysoko nakładowych drukarek i kserokopiarek oraz faksów:

- gramatura 80 g/m2;

- białość minimum CIE 146;

- ryza – 500 arkuszy;

b) papier ksero A3 biurowy, przeznaczony do wysoko nakładowych drukarek i kserokopiarek:

-  gramatura 80 g/m2;

- białość minimum CIE 146;

- ryza – 500 arkuszy.

2.      Zamówienie dotyczy 24 miesięcy od podpisania umowy.

3.      Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Międzyrzeczu.

4.      Ilości wskazane w kolumnie 4 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi dla porównania ofert. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli.

5.      Składanie zamówień na dostawę papieru będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) bądź faksu.

6.      Papier będzie dostarczany sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy obowiązywania umowy. Koszt transportu przedmiotu zamówienia do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy zamówiony papier w ciągu 48 godzin od momentu przesłania zamówienia.

7.      Wykonawca dostarczy oraz zapewni wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń biurowych wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

8.      Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

a)   Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (Wydział VII);

b)   Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. (Wydział I i II);

c)   Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.;

d)  Prokuratura Rejonowa w Słubicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 69-100 Słubice;

e)   Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, ul. Plac Kościelny 1, 69-200 Sulęcin;

f)    Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Krajeńskie;

g)   Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz.

9.      Termin płatności wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za daną dostawę.

 

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 28.07.2017:

 

Ø  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Ø  aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl

Ø  fax. (095) 7-392-065

  zal_1_WB_262292017.pdf      Formularz ofertowy