PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-09-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

  1. Wykonawca dostarczy artykuły biurowe i koperty w ciągu 7 dni roboczych do poszczególnych jednostek od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mailem. Realizacja całości zamówienia będzie przebiegała sukcesywne w miarę potrzeb na poszczególne wydziały Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowe pod wskazany adres według załącznika nr 3.
  2. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, na okres 24-miesięcy. Jeżeli jednak wartość zamówienia przekroczy kwotę brutto przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym, przed upływem okresu obowiązywania umowy umowa natychmiast wygasa.
  3. Rozpoczęcie przedmiotowych dostaw nastąpi od dnia 01 października 2017 r.
  4. Płatność będzie realizowana przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

            Ofertę proszę przedłożyć zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) oraz arkuszem kalkulacyjnym załącznik nr 2.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Pani Aleksandra Kaczmarek tel. 95 7392066; Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392069

 

Oferty cenowe, proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 29.09.2017:

 

  arkusz_kalkulacyjny_zal_nr_2_do_zapytania_ofertowego_17_2014.xls

 zal_nr_1_do_zap_of.pdf

 zal_nr_3_do_zap_of.pdf

 zapytanie_ofertowe_PO_VII_WB_262342017.pdf