PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej

Gorzów Wlkp., dnia 10.10.2017 r.

PO VII WB 262.37.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579) na dostawę sprzętu informatycznego według załączonego wykazu (zał. nr 1).

Oferty winny zawierać:

a/ cenę brutto i netto oddzielnie dla poszczególnych produktów (koszt dostawy obciąża dostawcę),

b/ okres gwarancji

Termin dostawy po złożeniu zamówienia lub podpisaniu umowy wynosi do 30 dni kalendarzowych.

Oferty proszę przesłać do dnia 18 października br. na jeden z poniższych adresów:

Ø  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.;  66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Moniuszki 2,

Ø  fax 95 7392 065,

Ø  e-mail: aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru poszczególnych produktów według kryterium cenowego. (można składać oferty na pełen asortyment jak i na poszczególne jego elementy).

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i zamówionego sprzętu ( dostawa do siedziby zamawiającego).

Osobą do kontaktów z ramienia zamawiającego w zakresie parametrów sprzętu jest Pan Adam Bernatowicz. (tel. 95 7392 086)

  zal_1_WB_262372017.pdf      Załącznik nr 1 do zapytania

 zapytanie_ofertowe_WB_262372017.pdf      Zapytanie odertowe