PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego PO VII WB 262.38.2017 po edycji

Załącznik nr 2

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZADANIA:

 

 „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz
z uruchomieniem, polegającym na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla ruchu przychodzącego i wychodzącego dla wszystkich rodzajów połączeń w zakresie numeracji w tym: połączenia telefoniczne lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, do sieci komórkowych, do ulgowej infolinii (0-801), do sieci inteligentnych, do bezpłatnej infolinii (0-800), do numerów bezpłatnych, do numerów alarmowych (np, 112,997,998,999), do numerów 19xxx, usługi faksowe. Wymagana jest prezentacja każdego z numerów DDI (nie może być zastosowana prezentacja numeru głównego łącza ISDN). Wymagana jest realizacja wszystkich usług dodanych dostępnych w standardzie ISDN, w szczególności usługi umożliwiające prezentację numeru, identyfikację numeru.

2.    Wykonawca zagwarantuje, że z tytułu uruchomienia usług Zamawiający nie będzie ponosił opłat za uzyskanie dostępu do sieci Wykonawcy.

3.    Wykonawca będzie zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
a w szczególności  do  świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły tj. codziennie przez całą dobę przez okres obowiązywania umowy z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń tj. poprawności wybierania numerów, braku zakłóceń utrudniających lub  uniemożliwiających  korzystanie z usługi,  a ewentualne  przerwy rozliczane będą na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

4.    W ramach usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zapewni:

 

a)    Maksymalny czas reakcji w wypadku wystąpienia przerw w realizowaniu świadczonych usług wynoszący maksymalnie jedną godzinę od czasu zgłoszenia,

b)    Czas naprawy uszkodzeń wynoszący nie więcej niż 12 godzin od momentu zgłoszenia, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.    Usługa połączeń telefonicznych musi być zrealizowana dla Zamawiającego przy wykorzystaniu stacjonarnych zakończeń sieci dostarczanych przez Wykonawcę w postaci: cyfrowych łączy ISDN-PRA, ISDN-BRA, oraz analogowych linii telefonicznych  w ilościach i typach podanych w pkt. 13. Połączenie sieci Zamawiającego ze stacjonarnym zakończeniem sieci Wykonawcy dokonywane jest w pomieszczeniach wytypowanych obiektów/lokalizacji Zamawiającego.

 

6.    Dopuszcza się następujące rozwiązania techniczne dla  lokalizacji wskazanych w pkt. 13:

a)    doprowadzenie kablem optotelekomunikacyjnym,

b)    doprowadzenie kablem telekomunikacyjnym o żyłach miedzianych.

 

7.    Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej prezentacji numeru dla wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących.

8.    Zamawiający zastrzega sobie, iż usługa nie może być świadczona z użyciem technologii alternatywnych, tj. bramki GSM, numery dostępowe, VoIP.

 

9.    Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych. Pozostałe rodzaje połączeń będą taryfikowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez Wykonawcę dla usług publicznych.

 

10.  Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za połączenie telefoniczne i będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego.

11.  Połączenia telefoniczne między lokalizacjami Zamawiającego będą bezpłatne i nielimitowane.

12.  Wymaga się od Wykonawcy dostarczania w cyklach miesięcznych pełnego zestawienia bilingowego, tzn. wykazu zrealizowanych połączeń zawierających informację: o numerze DDI z jakiego wykonano połączenie, datę, godzinę, czas trwania połączenia wraz z kosztami. Dopuszcza się możliwość dostarczania powyższych danych pocztą elektroniczną lub na nośniku CD w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia cyklu rozliczeniowego.

 

13.  Wykonawca zapewni instalację wraz z uruchomieniem lub zachowanie typu świadczonej usługi telekomunikacyjnej wykazanej w tabeli poniżej, a także zapewni uruchomienie
i utrzymanie numeracji o formacie AB SPQMXXX:

l.p.

Miejsce instalacji (Adres)

Przeznaczenie

Aktualny numer / zakres numeracyjny

Dostęp

Typ dostępu

Liczba zamawianych numerów DDI / MSN

Stan obecny dostępów  aktywnych w centralach

1.

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

Dostęp do centrali telefonicznej 

957392000-957392299

ISDN

30B+D

200

30B+D (E1)

2.

 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu

Ul. Wojska Polskiego 13a

66-300 Międzyrzecz

Dostęp do centrali telefonicznej 

957427060-957427079

957411969

ISDN

2x2B+D

21

2x 2B+D      957411969_2B+D 957412785_2B+D

3.

Prokuratura Rejonowa w Słubicach

Ul. Konstytucji 3-go Maja 6

69-100 Słubice

Dostęp do centrali

 telefonicznej  

957581800-957581849

957584021

ISDN

4x2B+D

51

4x2B+D + 1 analog  957500110_2B+D  957558832_2B+D   957584021_2B+D  957584022_2B+D    957582628_ analog

4.

Prokuratura Rejonowa w Słubicach

Ul. Konstytucji 3-go Maja 6

69-100 Słubice

Linia telefoniczna

957584353

Analogowy

Analogowy

1

fizycznie numer nie istnieje

5.

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

Ul. Gorzowska 38

66-500 Strzelce Kraj.

Dostęp do centrali telefonicznej

957630750-957630769

ISDN

2 x 2B+D

20

2x 2B+D                   957631197_ 2B+D  957630750_ 2B+D

6.

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

Ul. Gorzowska 38

66-500 Strzelce Kraj.

Linia telefoniczna

957631196

Analogowy

Analogowy

1

 

7.

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

Ul. Gorzowska 38

66-500 Strzelce Kraj.

Linia telefoniczna

957631197

Analogowy

Analogowy

1

 

8.

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie

Ul. Plac Kościelny 1

69-200 Sulęcin

Dostęp do centrali telefonicznej

957560300-

957560319

957554886

ISDN

2 x 2B+D

21

    2x 2B+D 957554886_ 2B+D   957555010_2B+D

 

14.  Zamawiający wymaga zachowania używanej i zawartej w pkt 13 numeracji MSN/DDI. Przeniesienie numeracji do sieci Wykonawcy nastąpi na zasadach ogólnie stosowanych przez operatora, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Zamawiający w terminie siedmiu dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwo oraz niezbędne informacje umożliwiające zrealizowanie postanowień tego punktu przez Wykonawcę.

 

15.  Po zakończeniu umowy z Wykonawcą, przeniesienie wszystkich numerów MSN/DDI Zamawiającego z sieci wykonawcy do sieci innego operatora będzie dla Zamawiającego bezkosztowe.

16.  Wszelkie opłaty związane z uruchomieniem, aktywacją, abonamentem i funkcjonowaniem zamawianej usługi, muszą być wkalkulowane w oferowaną cenę za minutę połączenia.

17.  W celu obliczenia wartości oferty i kalkulacji ceny połączeń należy przyjąć poniższe, prognozowane ilości minut. Wartości poniższe zostały wyliczone na podstawie rzeczywistego, rocznego ruchu telefonicznego.

 

 

Połączenia lokalne i strefowe

Połączenia międzystrefowe

Połączenia do sieci komórkowych

Połączenia międzynarodowe

Prognozowana Ilość minut w okresie obowiązywania umowy

101 841

26 112

8 888

533

 

 

18.  Podana prognozowana ilość minut, jaka będzie wykorzystana w czasie trwania umowy ma charakter szacunkowy i nie jest wiążąca. Szacunkowe ilości minut mogą ulec zmianie w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

19.  Zamawiający informuje, iż dzierżawi łącze cyfrowe w następującej relacji:

 

 

l.p.

 

Zamawiający

Lokalizacja 1

Lokalizacja 2

Typ łącza

Parametry dostępu

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wielkopolski

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52

66-400 Gorzów Wlkp.

G.703 / G.704

1 x 30B+D

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52

66-400 Gorzów Wlkp.

6 włókien światłowodowych jednomodowych

-

 

 

20.  Wykonawca poniesie koszty wyposażenia w przypadku braku możliwości technicznych współpracy urządzeń Zamawiającego z urządzeniami Wykonawcy.

21.  Wykonawca zapewni całodobowy dostęp telefoniczny do służb technicznych w celu zgłaszania uszkodzeń i konfiguracji usług.

22.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

23.  Ceny podane w ofercie  przez Zamawiającego są cenami maksymalnymi i nie mogą być zmienione na wyższe w trakcie obowiązywania umowy. Dopuszcza się możliwość zmiany podanych cen w trakcie trwania umowy na korzystniejsze dla Zamawiającego lecz nie może to nieść za sobą zwiększenia obciążeń finansowych dla Zamawiającego. zal_2_WB_262382017_ed.pdf      Załącznik nr 2 do zapytania (po edycji)