PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-12-27 Zapytanie ofertowe

 

 

 

 PO VII WB 262.53.2017

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  dotyczącej wykonania zadania pn.:

„Remont instalacji:

1/ systemu sygnalizacji pożaru,

2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu,

3/ kontroli dostępu

w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1”.

 

Oferty zawierające:

- cenę (brutto i netto),

- termin realizacji,

- warunki gwarancji

proszę przesłać do dnia 08 stycznia  2018 r. na jeden z poniższych adresów:

Wagi dotyczące oceny ofert:

-cena – 60%

-termin realizacji – 40%

Oczekiwany okres wykonania zadania wynosi 30 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy. Minimalny okres gwarancji na urządzenia i roboty winien być nie mniejszy niż 36 miesięcy.

Płatność za roboty nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z ostatecznym protokołem odbioru robót.

 

Informacje dodatkowe:

Budynek Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie jest modernizowany etapowo od 2016 r. W roku tym przeprowadzono jego termomodernizację, w roku bieżącym przebudowano klatkę schodową wraz z infrastrukturą techniczną.

Zły stan techniczny wyżej wymienionych instalacji w pozostałej części budynku utrudnia synchronizację ich z instalacjami wykonanymi przy przebudowie klatki schodowej i nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa całego obiektu.

W związku z tym zachodzi pilna konieczność doprowadzenia starych niefunkcjonalnych rozwiązań do nowo zaprojektowanych i wykonanych.

Generalnym wykonawcą przebudowy klatki schodowej była firma: PPHU DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki: Różanki.

Nadzór inwestorski realizowała firma: Jerzy Dauksza Usługi Inwestycyjne; Bogdaniec.

 

W załączeniu:

1/ Projekt wykonawczy- branża elektryczna,

2/ Przedmiar robót. PO_VII_WB_262532017_zapytanie_ofertowe.docx

 PO_VII_WB_262532017_zapytanie_ofertowe.pdf

 Prokuratura_Sulecin_Uzupelniena.z01

 Prokuratura_Sulecin_Uzupelniena.zip

 Przedmiar_robot_Prokuratura_Sulecin.pdf