PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

zapytanie ofertowe - Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2018 r.

PO VII WB 262.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Miedzyrzeczu

  • Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel;
  • Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
  • Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do:

a)         Świadczenia usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Zamawiającego;

b)         Świadczenia usług udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Zamawiającego;

c)         Świadczenia usług przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby usługi wymienione w pkt. 2b i 2c były wykonywane w Międzyrzeczu. W przypadku gdy jest to niemożliwe Zamawiający może dopuścić inną lokalizację.

 

3. Na przedmiot zamówienia określony w pkt 2, ppkt a) składają się następujące czynności:

           

3.1       przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi

a)         podstawą rozpoczęcia wykonywania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, pisemnie lub faxem;

3.2       przyjazd na miejsce wskazane

a)         po przybyciu na miejsce odbioru zwłok, zlecenie na przewóz podpisuje upoważniony prokurator;

b)         czas dojazdu do miejsca zdarzenia maksymalnie do 60 minut od momentu zgłoszenia;

3.3       włożenie zwłok do worka, następnie przeniesienie do pojazdu Wykonawcy

a)         Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zwłok bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stan ich rozkładu oraz miejsce znalezienia;

3.4       przewiezienie zwłok do miejsca wskazanego

a)         przewiezienie zwłok w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia i do miejsca wskazanego zgodnie z wnioskiem Prokuratury;

b)         Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zwłok zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;

c)         zapewnienie przewozu zwłok środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866) i posiada aktualną opinię sanitarną wydaną przez  właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną;

d)         w wyjątkowych sytuacjach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W tej sytuacji do ceny w formie ryczałtu skalkulowanej dla jednorazowego przewozu zwłok zostanie doliczona kwota za każdy przejechany km poza wyżej opisanym zasięgiem działania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2007 r. nr 201 poz. 1462).

3.5 przeniesienie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom z ramienia instytucji, która przechowuje zwłoki lub udostępnia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji;

3.6 zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek);

3.7 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia omawianych usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres 12 miesięcy.

 

4. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, ppkt b):

 

4.1       świadczeniobiorca musi dysponować pomieszczeniem do przeprowadzania sekcji, które musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i musi być wyposażone
w odpowiedni sprzęt;

4.2       podstawą wykonania sekcji będzie zlecenie opatrzone pieczątką Zamawiającego i podpisane przez upoważnionego prokuratora;

4.3       świadczeniobiorca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych, przez co rozumieć należy między innymi poszanowanie zwłok ludzkich ze względu na cześć, którą darzy się osobę zmarłą oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę, jakiej podlegają ludzkie zwłoki
 i ich szczątki;

4.4       w cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok ludzkich należy uwzględnić udostępnienie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sekcji oraz zapewnienie pomocy fachowej przy wykonywaniu usługi, tj. technika (laboranta) sekcyjnego;

 

5. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, ppkt c):

 

5.1       przechowywanie zwłok powinno mieć miejsce w przeznaczonej do tego chłodni do czasu wydania przez upoważnionego prokuratora zezwolenia na pochówek;

5.2       Wykonawca zapewni pomieszczenie do przechowywania całych zwłok, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych;

 

6. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.

7. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów,
a w szczególności:

a)         Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.);

b)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.);

c)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. nr 75, poz. 405);

d)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012. 739);

e)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866);

f)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej,
w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r. nr 17,  poz. 123).

 

8. Do rozliczenia kosztów wykonanych usług będzie brana pod uwagę:

a)         w zakresie przewozu zwłok - ilość usług w zakresie przewozu. Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 przewóz zgodnie z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego o treści odrębnej dla każdej części zamówienia;

b)         w zakresie udostępniania pomieszczenia do wykonania sekcji zwłok - ilość usług w zakresie udostępniania (udostępnień). Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 udostępnienie zgodnie z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego o treści odrębnej dla każdej części zamówienia;

c)         w zakresie przechowywania zwłok - ilość dób przechowania (dobę określa się jako 24 godziny liczone od momentu przywiezienia zwłok do prosektorium lub przechowalni). Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 dobę zgodnie z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego o treści odrębnej dla każdej części zamówienia;

 

9. Ilość usług w zakresie przewozu, ilość udostępnień pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz ilość dób przechowywania zwłok będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Zawarta w formularzu obliczenia ceny oferty ilość przewozów, ilość udostępnień i ilość dób przechowywania zwłok w chłodni jest jedynie ilością szacunkową Zamawiającego.

 

10. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
 z podanych adresów do dnia   26.03.2018 r. :

 

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl
  • fax. 957-392-065

  zal_1_PO_VII_WB_262102018.pdf      Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 zal_2_PO_VII_WB_262102018.pdf      Załącznik nr 2 - formularz obliczenia ceny oferty

 zapytanie_PO_VII_WB_262102018.pdf      Zapytanie