PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-09-25 Zapytanie ofertowe pn. "Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 1. Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica;
 2. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn;

2.  Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

3.  Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

4.  W zakres świadczonych usług wchodzi wykonanie następujących czynności:

4.1 przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi

 1. podstawą rozpoczęcia wykonywania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, pisemnie lub faxem;

4.2 przyjazd na miejsce wskazane

 1. po przybyciu na miejsce odbioru zwłok, zlecenie na przewóz w formie pisemnej podpisuje upoważniony prokurator;
 2. czas dojazdu do miejsca zdarzenia maksymalnie do 60 minut od momentu zgłoszenia;
 1. włożenie zwłok do worka, następnie przeniesienie do pojazdu Wykonawcy
 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zwłok bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stan ich rozkładu oraz miejsce znalezienia;
 1. przewiezienie zwłok do miejsca wskazanego
 1. przewiezienie zwłok w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia i do miejsca wskazanego zgodnie z wnioskiem Prokuratury;
 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zwłok zgodnie
  z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;
 3. zapewnienie przewozu zwłok środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866) i posiada aktualną opinię sanitarną wydaną przez  właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
 4. w szczególnych przypadkach zwłoki mogą być transportowane poza rejon działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W tej sytuacji do ceny w formie ryczałtu skalkulowanej dla jednorazowego przewozu zwłok zostanie doliczona kwota za każdy przejechany km poza wyżej opisanym zasięgiem działania zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27 poz. 271 ze zm.).

     4.5 przeniesienie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom z ramienia instytucji, która przechowuje zwłoki lub udostępnia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji;

     4.6 zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek);

5. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.

6. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów,
a w szczególności:

a)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.

b)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866).

7. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
 z podanych adresów do dnia 03.10.2018 r. :

 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
 • fax. 957-392-065

  PO_VII_WB_262262018.pdf

 zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

 zal_nr_2_formularz_obliczenia_ceny_oferty.doc