PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 października 2018 r.

  PO VII WB 262.34.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz.1986./  na dostawę i montaż 2 szt. kompletnych drzwi z ościeżnicami do archiwum Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13A.

Winny one spełniać warunki określone w §6 ust.4 Zał. nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej…(Dz.U nr 14 z 2011 r. poz.67).

Termin realizacji wynosi do 30 dni od podpisania umowy (zamówienia).

Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

            Oferty cenowe obejmujące kwotę netto i brutto oraz warunki gwarancji i termin realizacji proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 5 listopada br.

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax  95 7392 065

Osobą do kontaktów w sprawach technicznych (dokonanie pomiarów) oraz kolorystyki ze strony Zamawiającego jest Pani Aneta Barwińska Kierownik Sekretariatu miejscowej Prokuratury tel. 95 7427 073

 

                                                  zapytanie_PO_VII_WB_262342018.pdf      Zapytanie ofertowe