PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.01.2019 r.

PO VII WB 262.4.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986).

 

 1. Zamówienie dotyczy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia dostaw: 01.03.2019 r.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Międzyrzeczu - zgodnych z wymaganiami/wymaganą wydajnością określonymi
  w załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiającego, a także prognozowaną ilość dostarczanych materiałów eksploatacyjnych zawiera załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych jakościowo równoważnych (zamienników) w tych pozycjach, gdzie wymaga materiałów oryginalnych. Materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne (zamienniki), muszą spełniać parametry nie niższe niż parametry producenta drukarek danego typu. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne będące przedmiotem dostawy były fabrycznie nowe, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnie z normą ISO 9001 lub normami równoważnymi.

Pod pojęciem „fabrycznie nowe”  Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia,
w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu
i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników.

Za produkt równoważny (zamiennik) Zamawiający uzna produkt kompatybilny
z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność, jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Produkt równoważny (zamiennik) w sposób poprawny współpracuje ze sprzętem i oprogramowaniem urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, a jego użycie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymiana rolek, wałków itp.), niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej.

 1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę raportów z testów wydajności do każdego zaoferowanego produktu równoważnego w oparciu o normy ISO 19752:2004 i ISO 19798:2004 (tonery monochromatyczne i kolorowe) oraz ISO 24711: 2006 i ISO 24712:2006 (dla kartridżów atramentowych).
 2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi wady materiałów eksploatacyjnych lub gdy wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej ich wymiany, w tej samej cenie jednostkowej, na produkt
  o odpowiedniej jakości i wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny (w dni robocze) od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną (e-mailem). Zamawiający nie ponosi kosztów przekazania Wykonawcy reklamowanego materiału eksploatacyjnego.
 3. Wykonawca gwarantuje:

a) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych wysokiej jakości oraz zapewniających kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, a także należyte bezpieczeństwo oraz posiadających właściwe opakowanie i oznakowanie;

b) że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone;

c) pokrycie kosztów naprawy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu, gdy uszkodzenie urządzenia powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. Wykonawca zapewni naprawę urządzenia w autoryzowanym serwisie producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną (e-mailem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca.

d) że materiały eksploatacyjne będą objęte gwarancją producenta na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

8. Ilości wskazane w kolumnie 5 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi dla porównania ofert. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy
w ilościach podanych w tabeli.

9. Składanie zamówień na materiały eksploatacyjne będzie możliwe za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mailem).

10. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy. Koszt transportu przedmiotu zamówienia do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy zamówione materiały eksploatacyjne w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia.

11. Wykonawca dostarczy oraz wniesie przedmiot zamówienia do pomieszczeń biurowych wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

12. Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

 1. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (Wydział IV, Wydział VII);
 2. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. (Wydział I i II);
 3. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 4. Prokuratura Rejonowa w Słubicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 69-100 Słubice;
 5. Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, ul. Plac Kościelny 1, 69-200 Sulęcin;
 6. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
 7. Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz.

 

13. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru oraz utylizacji na własny koszt pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego.

14. Termin płatności wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za daną dostawę.

 

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz kalkulacja ceny oferty stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 30.01.2019 r.:

 

  zal_1_PO_VII_WB_26242019.pdf      Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 zal_2_PO_VII_WB_26242019.xls      Załącznik nr 2 - Kalkulacja ceny oferty

 zapytanie_PO_VII_WB_26242019.pdf      Zapytanie ofertowe