PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

cz. I odpowiedzi na pytania z dnia 28.01. 2019 r. w postępowaniu pn. Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 31.01.2019 r.

PO VII WB 262.3.2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO VII WB 262.3.2019

           

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w dniu 28. 01. 2019 r. wpłynęły następujące pytania do treści zapytania ofertowego:

 

CZ. I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.01.2019 r.

 

PYTANIE  1:            

„Prosimy o podanie  kto jest operatorem macierzystym i jaki Operator obecnie świadczy dla Państwa usługi?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Uprzejmie wyjaśniam, iż operatorem macierzystym jest firma Orange Polska S.A., natomiast obecnie usługi świadczy firma Multimedia Polska S.A.

 

PYTANIE  2:            

„W punkcie 19 załącznika numer 2 do zapytania ofertowego podajecie Państwo informację o dzierżawie łącza cyfrowego, prosimy o informację czy jest ono też przedmiotem zapytania? W przypadku gdy nie jest ono przedmiotem zapytania ofertowego prosimy o informację czy i jaki zakres prac ma wykonać Wykonawca w związku z tym łączem .”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: 

Informuję, że dzierżawa łącza cyfrowego nie jest przedmiotem zapytania ofertowego. Na dzierżawę łącza cyfrowego Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ma zawartą odrębną umowę z firmą Multimedia Polska S.A.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! –  na  05.02.2019 r.

W związku z koniecznością udzielenia przez Zamawiającego rzetelnej odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie oraz dokonania modyfikacji treści załączników do zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.02.2019 r. odp_20190131.jpg      Odpowiedzi na pytania