PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

cz. II odp. na pytania z dn. 28.01.2019 r., które wpłynęły do post. pn. Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prok. okr. gorzowskiego wraz ze zmodyfikowanymi zał. nr 1 i nr 2

Gorzów Wielkopolski, dnia 01.02.2019 r.

PO VII WB 262.3.2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO VII WB 262.3.2019

           

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w dniu 28. 01. 2019 r. wpłynęło następujące pytanie do treści zapytania ofertowego:

 

CZ. II ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.01.2019 r.

 

PYTANIE  1:            

„Zamawiający wymaga bezpłatnych połączeń między wszystkimi numerami wskazanymi
w zapytaniu ofertowym. Proszę o informację czy prognozowane ilości minut zawarte
w punkcie 17 załącznika nr 2, uwzględniają również bezpłatne ilości minut między numerami Zamawiającego? Jeżeli tak proszę o wskazanie ilości minut, które są bezpłatne. Jest to niezbędne do prawidłowego wyliczenia oferty przez Zamawiającego tym bardziej, że oczekujecie Państwo aby wszelkie opłaty związane z usługą były wkalkulowane w oferowaną cenę za minutę połączenia”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:  WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA

Uprzejmie wyjaśniam, że prognozowane ilości minut zawarte w pkt 17 załącznika nr 2 uwzględniają również bezpłatne ilości minut między numerami Zamawiającego. W związku
z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 „Wymagania techniczne dla zadania (…)” poprzez  dodanie w pkt 17 w kolumnie „połączenia lokalne i strefowe” zapisu :

 

Połączenia lokalne i strefowe

Połączenia międzystrefowe

Połączenia do sieci komórkowych

Połączenia międzynarodowe

Prognozowana Ilość minut w okresie obowiązywania umowy

187 647

(w tym 31 284 minut bezpłatnych między numerami Zamawiającego)

49 874

14 278

411

Ponadto Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr  1 do SIWZ Formularz ofertowy i dokonuje jego modyfikacji w następujący sposób:

Było:

 

 

 

 

 

 

 

 

LP.

Nazwa składnika oferty

 

Oferowana cena jednostkowa netto

(poz.1-4 za minutę)

 

 

Ilość

stawka podatku VAT

 w %

Oferowana cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

(Kol.4 x kol.6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

1.

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU LOKALNYM I STREFOWYM

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

187 647

 

 

 

 

2.

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU KOMÓRKOWYM

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

49 874

 

 

 

 

3.

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU MIĘDZYSTREFOWYM

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

14 278

 

 

 

 

4.

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM W 1 STREFIE STACJONARNEJ

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

411

 

 

 

 

5.

Wartość brutto oferty**:

 

 

                 
 

Powinno być:

 

LP.

Nazwa składnika oferty

 

Oferowana cena jednostkowa netto

(poz.1-4 za minutę)

 

 

Ilość

stawka podatku VAT

 w %

Oferowana cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

(Kol.4 x kol.6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

1.

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU LOKALNYM I STREFOWYM

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

187 647

(w tym 31 284 minut bezpłatnych między numerami Zamawiającego)

 

 

 

 

2.

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU KOMÓRKOWYM

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

14 278

 

 

 

 

3.

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU MIĘDZYSTREFOWYM

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

 

49 874

 

 

 

 

4.

 

CENA ZA POŁĄCZENIA W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM W 1 STREFIE STACJONARNEJ

Prognozowana ilość minut jaka będzie wykorzystana w całym okresie trwania umowy - kol.4

 

411

 

 

 

 

5.

Wartość brutto oferty**:

 

 

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJE ZAŁĄCZNIKA NR 1 I ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. odp_20190201.pdf      Odpowiedzi na pytania

 zal_1_PO_VII_WB_26232019_2.pdf      Poprawiony załącznik nr 1

 zal_2_PO_VII_WB_26232019_2.pdf      Poprawiony załącznik nr 2