PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według załączników nr 1 i 2 dla Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

                            Gorzów Wielkopolski  14 lutego 2019 r.

PO VII WB 262.5.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986/  na dostawę mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar według załączników nr 1 i 2 dla Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie Pl. Kościelny 1.

Oczekiwany termin realizacji od 7 do 40 dni od daty podpisania umowy.

Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania faktury (po wykonaniu zamówienia) wraz z protokołem przekazania-odbioru mebli.

Zadanie obejmuje:

1/ dostarczenie mebli do Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie (I i II piętro),

2/ zniesienie dotychczasowych mebli do holu na parterze budynku,

3/ wniesienie dostarczonych mebli i ich ustawienie w pokojach.

 

Kryteria oceny ofert:

a) cena oferty – znaczenie  50%  (maks. 50 pkt)

                             

                        cena najniższa oferty

             C =      ______________________    x 50 % x 100

 

                             cena oferty badanej

 

b) termin realizacji zamówienia – znaczenie 30% (maks. 30 pkt)

 

                                   najkrótszy termin realizacji

                 T=       ____________________     x 30% x 100

                                   

                   termin realizacji oferty badanej

 

c) okres gwarancji – znaczenie 20% (maks. 20 pkt)

UWAGA:

Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji  wymagany przez zamawiającego:                      

to 24 miesiące.

Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 48 miesięcy.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach miesięcznych: 24 lub 36 lub 48 miesięcy.

Faktyczna ilość punktów (C) zostanie policzona następująco:

  1. okres gwarancji  24 miesiące: 0 pkt,
  2. okres gwarancji  36 miesięcy: 10 pkt,
  3. okres gwarancji  48 miesięcy i więcej : 20 pkt.

W przypadku wskazania innego okresu gwarancji i rękojmi, niż wyżej opisane okresy będące wielokrotnością 12 miesięcy, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a okres gwarancji i rękojmi zostanie przyjęty jako minimalny (24 miesiące).

W razie niepodania jakiegokolwiek okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, że tego rodzaju parametr nie został zaoferowany, a w konsekwencji dokona odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy P.z.p.         

ŁĄCZNA PUNKTACJA BĘDZIE  PRZELICZANA WG PONIŻSZEGO WZORU: P = C + T + G

gdzie:

P - ilość uzyskanych punktów ogółem

C - ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

T - ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji

G – ilość uzyskanych punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi

 

Kryterium będzie oceniane w skali od 1 – 100 pkt z  tym, że 1 punkt = 1%

 

Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

UWAGA: Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny  i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Zamawiający dokonując oceny, zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania. Wartość będąca wynikiem dokonanych wyliczeń będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie „w dół”.

                                                                

Oferty cenowe według załączonego formularza obejmujące kwotę brutto dla poszczególnych mebli, termin wykonania oraz warunki gwarancji proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 22 lutego br.

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax  95 7392 065

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069

Załączniki:

1/ Specyfikacja przedmiotu zamówienia,

2/ Opis przedmiotu zamówienia,

3/ Projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  zal_PO_VII_WB_26252019.zip      Załączniki

 zapytanie_PO_VII_WB_26252019.pdf      Zapytanie ofertowe