PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019-03-06 Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.  na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.  na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Miedzyrzeczu

  • Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel;
  • Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy
  • Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, tj:

świadczenia usług przewozu zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. na zlecenie Zamawiającego;

3. Na przedmiot zamówienia określony w pkt 2  składają się następujące czynności:

3.1       przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi

a)         podstawą rozpoczęcia wykonywania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, pisemnie lub faxem;

3.2       przyjazd na miejsce wskazane

a)         po przybyciu na miejsce odbioru zwłok/szczątków ludzkich zlecenie na przewóz podpisuje upoważniony prokurator;

b)         czas dojazdu do miejsca zdarzenia maksymalnie do 60 minut od momentu zgłoszenia;

3.3       włożenie zwłok/szczątków ludzkich do worka, następnie przeniesienie do pojazdu Wykonawcy

a)         Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zwłok/szczątków ludzkich bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stan ich rozkładu oraz miejsce znalezienia;

3.4       przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. .

a)         przewiezienie zwłok w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia i do miejsca wskazanego zgodnie z wnioskiem Prokuratury;

b)         Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zwłok/szczątków ludzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;

c)         zapewnienie przewozu zwłok/szczątków ludzkich środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866) i posiada aktualną opinię sanitarną wydaną przez  właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną;

            d)        w wyjątkowych sytuacjach zwłoki/szczątki ludzkie mogą być transportowane poza Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W tej sytuacji do ceny w formie ryczałtu skalkulowanej dla jednorazowego przewozu zwłok zostanie doliczona kwota za każdy przejechany km poza wyżej opisanym zasięgiem działania zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27 poz. 271 ze zm.).

3.5 przeniesienie zwłok/szczątków ludzkich w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom z ramienia Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., lub innej instytucji która przechowuje zwłoki/szczątki ludzkie lub udostępnia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji;

3.6 zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek);

3.7 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia omawianych usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres 24 miesięcy.

3.8 Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.

3.9 Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów,
a w szczególności:

a)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. Zm.);

b)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866).

3.10  Do rozliczenia kosztów wykonanych usług będzie brana pod uwagę:

a)         w zakresie przewozu zwłok/szczątków ludzkich - ilość usług w zakresie przewozu. Jako obowiązującą przyjmuje się cenę  brutto za 1  przewóz, odpowiednio zwłok/szczątków ludzkich, zgodnie z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego;

3.11 Ilość usług w zakresie przewozu będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Zawarta w formularzu obliczenia ceny oferty ilość przewozów jest jedynie ilością szacunkową Zamawiającego.

3.12 Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
 z podanych adresów do dnia   14.03.2018 r. :

 

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax. 957-392-065

  PO_VII_WB26262019zapytanieofertowe.pdf

 projekt_umowy.pdf

 zaCE_nr_2_formularz_obliczenia_ceny_oferty.pdf

 zal_nr_1_formularz_ofertowy.pdf

 zapytanie_ofertowe.doc