PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 maja 2019 r.

PO VII WB 262.12.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zleceniem w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) świadczenia kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego.

                                                                                     

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

POJAZD- samochodowy, motocykl lub inny,

CZĘŚCI- samochodowe, motocyklowe, rowerowe oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym, motocyklu, rowerze stanowiące zarówno jego wyposażenie, jak i nie będące jego wyposażeniem, lecz zabezpieczone przez Prokuraturę do celów procesowych.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego.

2. Usługi holowania winny być realizowane specjalistycznym sprzętem transportowym Wykonawcy, przystosowanym do transportu pojazdów zabezpieczonych przez Prokuraturę dla potrzeb dochodzeniowo- śledczych.

3. Realizacja umowy będzie przebiegała sukcesywnie, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego.

4. Termin płatności: do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:

1) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu);

2) dojazd holownika w określonym czasie do wskazanego przez Prokuraturę miejsca postoju pojazdu (lub jego części) – czas dojazdu nie powinien być dłuższy niż 60-90 min. od momentu zgłoszenia;

3) załadunek pojazdu (lub jego części) na pojazd holujący;

4) zebranie z miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez prokuratorów  i opisanych w dyspozycji,

5) holowanie (przewóz i rozładunek) pojazdu (lub jego części) na parking Wykonawcy wraz z ich protokolarnym przyjęciem przez dyspozytora parkingu strzeżonego;

6) parkowanie (przechowywanie) pojazdu (lub jego części) na parkingu Wykonawcy do czasu, gdy będzie on pozostawał w dyspozycji Prokuratury;

7) udostępnianie pojazdu (lub jego części) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Prokuratury na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

8) zapewnienie w trakcie trwania obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;

9) przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno- prawnej za: holowane pojazdy lub ich części, za parkowane pojazdy oraz za przechowywane części w trakcie świadczenia usługi;

10) wykonywanie dyspozycji w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji usunięcia pojazdu/części w protokole zdawczo-odbiorczym, protokole opisu przedmiotu przed przekazaniem go na parking depozytowy, protokole wydania rzeczy;

11) prowadzenie i przekazywanie do Zamawiającego na koniec każdego kwartału wykazu holowanych i zaparkowanych w tym okresie pojazdów, a także składowanych rzeczy;

12) czynności dodatkowe wspomagające wykonanie przedmiotu zamówienia:

 • użycie dźwigu do załadunku lub rozładunku pojazdu,
 • załadunek i rozładunek pojazdów z zablokowanymi kołami, nieposiadających kluczyków, z automatyczną skrzynią biegów, uszkodzonych, bez zawieszeń, pojazdów z parkingów podziemnych nie mających możliwości przesuwania się,
 • użycie dodatkowego samochodu do przewozu ładunku przewożonego przez holowany pojazd (decyzję o konieczności przeładunku towaru podejmować będzie prokurator zlecający usługę holowania).

13) zachowanie tajemnicy i nieudzielanie osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji stanowiących materiał procesowy dotyczących przewożonych i przechowywanych na polecenie Zamawiającego pojazdów.

 

II. Oferty częściowe

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
 3. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części:       

Część I: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 1. Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica;
 2. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn;

 

Część II: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu i Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie ”

 1. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel;
 2. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Ośno Lubuskie, Słońsk, Sulęcin i Torzym;

 

Część III: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 1. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach: miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice;

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie mogą być sądownie karani oraz nie może toczyć się wobec nich postępowanie karne;
 2. posiadają licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1907 ze zm.);
 3. dysponują placem przeznaczonym do parkowania pojazdów o powierzchni utwardzonej. Powierzchnia utwardzona parkingu nie może być murawą i nie może posiadać tylko utwardzenia gruntowego. Zamawiający wymaga utwardzenia typu: nawierzchnia asfaltowa, betonowa, wyłożona kostką polbrukową, kamienną, itp. (nie szlaka), dla pojazdów powyżej 4 ton nawierzchnia parkingu winna być o nośności do 10 ton.

Ponadto:

-plac musi posiadać oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i terenu bezpośrednio przylegających do ogrodzenia,

-plac musi mieć trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1,5 m,

-plac musi być zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą „parking strzeżony”,

-plac musi być chroniony całodobowo. Zamawiający dopuszcza ochronę wykonywaną przez pracowników Wykonawcy lub firmy ochroniarskie, monitoring telewizji przemysłowej, monitoring elektroniczny,

-plac musi być wyposażony w minimum jedno wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Prokuratury w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik,

-plac musi posiadać minimum jedno wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów.

-Zamawiający przyjmuje do oceny zdolności do pomieszczenia wymaganej ilości pojazdów na parkingu Wykonawcy następujące wielkości stanowisk parkingowych:

>dla pojazdów od dmc do 4 t- 5 x 2,5 m,

>dla pojazdów o dmc powyżej 4 t- 13 x 3 m

>dla pojazdów członowych- 17,5  x 3 m,

z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych niezbędnych do zaparkowania pojazdu zabezpieczonego.

 1. dysponują co najmniej jednym pojazdem specjalnie przystosowanym do holowania (przewozu) uszkodzonych pojazdów samochodowych/motocykli oraz przynajmniej jednym przystosowanym do przewozu pojazdów o dmc powyżej 4 ton oraz sprzętem zapewniającym sprawny załadunek i rozładunek pojazdów (lub ich części) o dmc do 4 t i powyżej 4 t oraz co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do holowania pojazdów o dmc powyżej 4 t.
 2. dysponują obiektem (np. budynek, hala), w którym znajduje się:

a.1)      minimum 1 wydzielone suche pomieszczenie garażowe oświetlone
do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Prokuratury w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik;

a.2) minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające przechowywanie części pojazdów  i przedmiotów zabezpieczonych przez Prokuraturę
w następstwie zdarzenia.

Pomieszczenia wymienione powyżej (a1 i a.2) nie muszą znajdować się w jednym budynku, ale muszą być zlokalizowane na terenie danego parkingu.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Dla każdej z części Wykonawca zagwarantuje świadczenie przedmiotowych usług przez czas określony, tj. od 01 czerwiec 2019 do 01 czerwiec 2021.

 

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę stosownie do danej części postępowania.

 

Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, zobowiązany jest do przedstawienia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym odrębnym dla każdej części zamówienia (dla Części I – zał. nr 1.1 do zapytania ofertowego, dla Części II – zał. nr 1.2 do zapytania ofertowego, dla Części III – zał. nr 1.3 do zapytania ofertowego).

Wykonawca obliczy ww. cenę na podstawie formularza kalkulacji ceny oferty - załącznik do SIWZ o treści odrębnej dla każdej części zamówienia (dla Części I – zał. nr 2.1 do zapytania ofertowego, dla Części II – zał. nr 2.2 do zapytania ofertowego, dla Części III – zał. nr 2.3 do zapytania ofertowego).

 

Wypełnione załączniki proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 24.05.2019 r.:

 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • krzysztof.sanocki@prokuratura-gorzow.pl
 • fax 95-7392-065

 

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest pan Krzysztof Sanocki, tel. 95-7392-069.

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y             zal_PO_VII_WB_262122019.zip      Załączniki do zapytania

 zapytanie_PO_VII_WB_262122019.pdf      Zapytanie ofertowe