PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019-05-31 Zapytanie ofertowe na "Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie PO i PR w Gorzowie Wlkp. oraz PR w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich”

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich”

  1. Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica;
  2. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel.
  3. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyń;

2.  Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

3.  Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do:

a)         Świadczenia usług udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Zamawiającego;

b)         Świadczenia usług przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby usługi wymienione w pkt 1 były wykonywane w Gorzowie Wlkp. W przypadku, gdy jest to niemożliwe Zamawiający może dopuścić inną lokalizację.

 

5. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 4, ppkt a):

 

5.1       świadczeniobiorca musi dysponować pomieszczeniem do przeprowadzania sekcji, które musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i musi być wyposażone w odpowiedni sprzęt;

5.2       podstawą wykonania sekcji będzie zlecenie opatrzone pieczątką Zamawiającego i podpisane przez upoważnionego prokuratora;

5.3       świadczeniobiorca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych, przez co rozumieć należy między innymi poszanowanie zwłok ludzkich ze względu na cześć, którą darzy się osobę zmarłą oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę, jakiej podlegają ludzkie zwłoki  i ich szczątki;

5.4       w cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok ludzkich należy uwzględnić udostępnienie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sekcji.

5.5 Zapewnienie pomocy fachowej przy wykonywaniu usługi, tj. technika (laboranta) sekcyjnego leży w gestii biegłego medycyny sądowej wykonującego sekcję;

 

6. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, ppkt b):

 

6.1       przechowywanie zwłok powinno mieć miejsce w przeznaczonej do tego chłodni do czasu wydania przez upoważnionego prokuratora zezwolenia na pochówek;

6.2       Wykonawca zapewni pomieszczenie do przechowywania całych zwłok, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych;

 

7. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.

8. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów, a w szczególności:

a)         Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.);

b)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.);

c)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. nr 75, poz. 405);

d)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012. 739);

e)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866);

f)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej,
w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r. nr 17,  poz. 123).

 

9. Do rozliczenia kosztów wykonanych usług będzie brana pod uwagę:

a)         w zakresie udostępniania pomieszczenia do wykonania sekcji zwłok - ilość usług w zakresie udostępniania (udostępnień). Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 udostępnienie zgodnie z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego;

b)         w zakresie przechowywania zwłok - ilość dób przechowania (dobę określa się jako 24 godziny liczone od momentu przywiezienia zwłok do prosektorium lub przechowalni). Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 dobę zgodnie z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego;

 

10. Ilość udostępnień pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz ilość dób przechowywania zwłok będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Zawarta w formularzu obliczenia ceny oferty  ilość udostępnień i ilość dób przechowywania zwłok w chłodni jest jedynie ilością szacunkową Zamawiającego.

 

11. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
 z podanych adresów do dnia  07. 06. 2019 r. :

 

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax. 957-392-065

  20190531umowa_przechowywanie_zwlok.pdf

 20190531zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

 20190531zal_nr_2_formularz_obliczenia_ceny_oferty.doc

 20190531zapytanie_ofertowe.pdf