PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 maja 2019 r.

PO VII WB 262.13.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

  1. Wykonawca dostarczy artykuły biurowe i koperty w ciągu 7 dni roboczych do poszczególnych jednostek od momentu złożenia zamówienia faxem lub e-mailem. Realizacja całości zamówienia będzie przebiegała sukcesywne w miarę potrzeb na poszczególne wydziały Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowe pod wskazany adres według załącznika nr 3.
  2. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, na okres 24-miesięcy. Jeżeli jednak wartość zamówienia przekroczy kwotę brutto przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym, przed upływem okresu obowiązywania umowy umowa natychmiast wygasa.
  3. Rozpoczęcie przedmiotowych dostaw nastąpi od dnia 15 czerwca 2021 r.
  4. Płatność będzie realizowana przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

            Ofertę proszę przedłożyć zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) oraz arkuszem kalkulacyjnym załącznik nr 2.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

Pani Paulina Karbowiak tel. 95 7392066; Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392069

 

Oferty cenowe, proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 10.06.2019:

 

  zal_PO_VII_WB_262132019.zip      Załączniki do zapytania

 zapytanie_PO_VII_WB_262132019.pdf      Zapytanie ofertowe