PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE HOLOWANIA (PRZEWOZU) I CAŁODOBOWEGO PRZECHOWYWANIA NA PARKINGACH STRZEŻONYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH PRZEZ PROK. DO CELÓW PROCESOWYCH, NA OB. DZ. PR SŁU

Gorzów Wielkopolski, dnia 08 lipca 2019 r.

PO VII WB 262.18.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zleceniem w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) świadczenia kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

                                                                                     

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

POJAZD- samochodowy, motocykl lub inny,

CZĘŚCI- samochodowe, motocyklowe, rowerowe oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe samochodowym, motocyklu, rowerze stanowiące zarówno jego wyposażenie, jak i nie będące jego wyposażeniem, lecz zabezpieczone przez Prokuraturę do celów procesowych.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

2. Usługi holowania winny być realizowane specjalistycznym sprzętem transportowym Wykonawcy, przystosowanym do transportu pojazdów zabezpieczonych przez Prokuraturę dla potrzeb dochodzeniowo- śledczych.

3. Realizacja umowy będzie przebiegała sukcesywnie, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego.

4. Termin płatności: do 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:

1) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu);

2) dojazd holownika w określonym czasie do wskazanego przez Prokuraturę miejsca postoju pojazdu (lub jego części) – czas dojazdu nie powinien być dłuższy niż 60-90 min. od momentu zgłoszenia;

3) załadunek pojazdu (lub jego części) na pojazd holujący;

4) zebranie z miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez prokuratorów  i opisanych w dyspozycji,

5) holowanie (przewóz i rozładunek) pojazdu (lub jego części) na parking Wykonawcy wraz z ich protokolarnym przyjęciem przez dyspozytora parkingu strzeżonego;

6) parkowanie (przechowywanie) pojazdu (lub jego części) na parkingu Wykonawcy do czasu, gdy będzie on pozostawał w dyspozycji Prokuratury;

7) udostępnianie pojazdu (lub jego części) do oględzin (badań) uprawnionym osobom wskazanym przez jednostkę Prokuratury na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;

8) zapewnienie w trakcie trwania obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;

9) przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno- prawnej za: holowane pojazdy lub ich części, za parkowane pojazdy oraz za przechowywane części w trakcie świadczenia usługi;

10) wykonywanie dyspozycji w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji usunięcia pojazdu/części w protokole zdawczo-odbiorczym, protokole opisu przedmiotu przed przekazaniem go na parking depozytowy, protokole wydania rzeczy;

11) prowadzenie i przekazywanie do Zamawiającego na koniec każdego kwartału wykazu holowanych i zaparkowanych w tym okresie pojazdów, a także składowanych rzeczy;

12) czynności dodatkowe wspomagające wykonanie przedmiotu zamówienia:

 • użycie dźwigu do załadunku lub rozładunku pojazdu,
 • załadunek i rozładunek pojazdów z zablokowanymi kołami, nieposiadających kluczyków, z automatyczną skrzynią biegów, uszkodzonych, bez zawieszeń, pojazdów z parkingów podziemnych nie mających możliwości przesuwania się,
 • użycie dodatkowego samochodu do przewozu ładunku przewożonego przez holowany pojazd (decyzję o konieczności przeładunku towaru podejmować będzie prokurator zlecający usługę holowania).

13) zachowanie tajemnicy i nieudzielanie osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji stanowiących materiał procesowy dotyczących przewożonych i przechowywanych na polecenie Zamawiającego pojazdów.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie mogą być sądownie karani oraz nie może toczyć się wobec nich postępowanie karne;
 2. posiadają licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1907 ze zm.);
 3. dysponują placem przeznaczonym do parkowania pojazdów o powierzchni utwardzonej. Powierzchnia utwardzona parkingu nie może być murawą i nie może posiadać tylko utwardzenia gruntowego. Zamawiający wymaga utwardzenia typu: nawierzchnia asfaltowa, betonowa, wyłożona kostką polbrukową, kamienną, itp. (nie szlaka), dla pojazdów powyżej 4 ton nawierzchnia parkingu winna być o nośności do 10 ton.

Ponadto:

-plac musi posiadać oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i terenu bezpośrednio przylegających do ogrodzenia,

-plac musi mieć trwałe ogrodzenie o wysokości nie niższej niż 1,5 m,

-plac musi być zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą „parking strzeżony”,

-plac musi być chroniony całodobowo. Zamawiający dopuszcza ochronę wykonywaną przez pracowników Wykonawcy lub firmy ochroniarskie, monitoring telewizji przemysłowej, monitoring elektroniczny,

-plac musi być wyposażony w minimum jedno wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Prokuratury w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik,

-plac musi posiadać minimum jedno wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów.

-Zamawiający przyjmuje do oceny zdolności do pomieszczenia wymaganej ilości pojazdów na parkingu Wykonawcy następujące wielkości stanowisk parkingowych:

>dla pojazdów od dmc do 4 t- 5 x 2,5 m,

>dla pojazdów o dmc powyżej 4 t- 13 x 3 m

>dla pojazdów członowych- 17,5  x 3 m,

z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych niezbędnych do zaparkowania pojazdu zabezpieczonego.

 1. dysponują co najmniej jednym pojazdem specjalnie przystosowanym do holowania (przewozu) uszkodzonych pojazdów samochodowych/motocykli oraz przynajmniej jednym przystosowanym do przewozu pojazdów o dmc powyżej 4 ton oraz sprzętem zapewniającym sprawny załadunek i rozładunek pojazdów (lub ich części) o dmc do 4 t i powyżej 4 t oraz co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do holowania pojazdów o dmc powyżej 4 t.
 2. dysponują obiektem (np. budynek, hala), w którym znajduje się:

a.1)      minimum 1 wydzielone suche pomieszczenie garażowe oświetlone
do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Prokuratury w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik;

a.2) minimum 1 wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające przechowywanie części pojazdów  i przedmiotów zabezpieczonych przez Prokuraturę
w następstwie zdarzenia.

Pomieszczenia wymienione powyżej (a1 i a.2) nie muszą znajdować się w jednym budynku, ale muszą być zlokalizowane na terenie danego parkingu.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zagwarantuje świadczenie przedmiotowych usług przez czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do 01 czerwca 2021r.

 

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę.

 

Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, zobowiązany jest do przedstawienia ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym– zał. nr 1.3 do zapytania ofertowego).

Wykonawca obliczy ww. cenę na podstawie formularza kalkulacji ceny oferty– zał. nr 2.3 do zapytania ofertowego).

 

Wypełnione załączniki proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 12.07.2019 r.:

 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • krzysztof.sanocki@prokuratura-gorzow.pl
 • fax 95-7392-065

 

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest pan Krzysztof Sanocki, tel. 95-7392-069.

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y             zal_1_PO_VII_WB_262182019.doc      Formularz ofertowy

 zal_2_PO_VII_WB_262182019.xls      Kalkulacja ceny oferty

 zapytanie_PO_VII_WB_262182019.pdf      Zapytanie ofertowe