PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.07.2019 r.

PO VII WB 262. 19 .2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

 

            Ofertę proszę przedłożyć zgodnie z formularzami stanowiącymi załącznik nr 1, 2 i 3. Realizacja całości zamówienia będzie przebiegała sukcesywnie, w miarę potrzeb. Wykonawca zagwarantuje świadczenie przedmiotowych usług przez czas określony, tj. 24 miesięcy. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

Płatność przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

  1. Pan Krzysztof Sanocki;
  2. tel. 95 7392069;
  3. e-mail: krzysztof.sanocki@prokuratura-gorzow.pl

 

Ofertę cenową proszę nadesłać do dnia 29.07.2019 r. do godziny 1200 na adres:

  1. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  2. lub faksem 95 7392 065;
  3. lub drogą elektroniczną na e-mail: paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl


 zal_PO_VII_WB_262192019.zip      Załączniki do zapytania

 zapytanie_PO_VII_WB_262192019.pdf      Zapytanie ofertowe