PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

zapytane ofertowe - Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rej. w Słubicach

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2019 r.

PO VII WB 262.20.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej

w Słubicach- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1 986 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

  • Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach: miasto Kostrzyn nad Odrą oraz gminy: Górzyca, Rzepin i Słubice;
  • Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy;
  • Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do:

a)         Świadczenia usług przewozu zwłok/szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Zamawiającego;

b)         Świadczenia usług udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Zamawiającego;

c)         Świadczenia usług przechowywania zwłok ludzkich/szczątków ludzkich na zlecenie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby usługi wymienione w pkt. 2b i 2c były wykonywane w Słubicach. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, Zamawiający może dopuścić inną lokalizację.

3. Na przedmiot zamówienia określony w pkt 2, ppkt a) składają się następujące czynności:

           

3.1       przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi

a)         podstawą rozpoczęcia wykonywania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, pisemnie lub faxem;

3.2       przyjazd na miejsce wskazane

a)         po przybyciu na miejsce odbioru zwłok/szczątków ludzkich, zlecenie na przewóz podpisuje upoważniony prokurator;

b)         czas dojazdu do miejsca zdarzenia maksymalnie 60 minut od momentu zgłoszenia;

3.3       włożenie zwłok/szczątków ludzkich do worka, następnie przeniesienie do pojazdu Wykonawcy;

a)         Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zwłok/szczątków ludzkich bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stan ich rozkładu oraz miejsce znalezienia;

3.4       przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich do miejsca wskazanego

a)         przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia i do miejsca wskazanego zgodnie z wnioskiem Prokuratury;

b)         Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zwłok/szczątków ludzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;

c)         zapewnienie przewozu zwłok/szczątków ludzkich środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866) i posiada aktualną opinię sanitarną wydaną przez  właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną;

d)         w wyjątkowych sytuacjach zwłoki/szczątki ludzkie mogą być transportowane poza rejon działania Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratury Rejonowej w Słubicach, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W tej sytuacji do ceny w formie ryczałtu skalkulowanej dla jednorazowego przewozu zwłok zostanie doliczona kwota za każdy przejechany km poza wyżej opisanym zasięgiem działania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27 poz. 271 ze zm.).

3.5 przeniesienie zwłok/szczątków ludzkich w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom z ramienia instytucji, która przechowuje zwłoki/szczątki ludzkie lub udostępnia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji;

3.6 zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek);

3.7 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia omawianych usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres 12 miesięcy.

 

4. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, ppkt b):

 

4.1       świadczeniobiorca musi dysponować pomieszczeniem do przeprowadzania sekcji, które musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i musi być wyposażone
w odpowiedni sprzęt;

4.2       podstawą wykonania sekcji będzie zlecenie opatrzone pieczątką Zamawiającego i podpisane przez upoważnionego prokuratora;

4.3       świadczeniobiorca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych, przez co rozumieć należy między innymi poszanowanie zwłok/szczątków ludzkich ze względu na cześć, którą darzy się osobę zmarłą oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochronę, jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki;

4.4       w cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok należy uwzględnić udostępnienie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sekcji. Zapewnienie pomocy fachowej przy wykonywaniu usługi, tj. technika (laboranta) sekcyjnego leży w gestii biegłego medycyny sądowej wykonującego sekcję.

 

5. Wytyczne dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, ppkt c):

 

5.1       przechowywanie zwłok/szczątków ludzkich powinno mieć miejsce w przeznaczonej do tego chłodni do czasu wydania przez upoważnionego prokuratora zezwolenia na pochówek;

5.2       Wykonawca zapewni pomieszczenie do przechowywania całych zwłok, jak również szczątków ludzkich oraz w stanie znacznego rozkładu i zwęglonych.

 

6. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.

7. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów,
a w szczególności:

a)         Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1473.);

b)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.);

c)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. nr 75, poz. 405);

d)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019. 595);

e)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866);

f)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej,
w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r. nr 17,  poz. 123).

 

8. Do rozliczenia kosztów wykonanych usług będą brane pod uwagę:

a)         w zakresie przewozu zwłok/szczątków ludzkich - ilości usług w zakresie przewozu. Jako obowiązujące przyjmuje się ceny ryczałtowe brutto za 1 przewóz zgodnie z  cenami zaoferowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty- załączniki do zapytania ofertowego;

b)         w zakresie udostępniania pomieszczenia do wykonania sekcji zwłok - ilość usług w zakresie udostępniania (udostępnień). Jako obowiązującą przyjmuje się cenę ryczałtową brutto za 1 udostępnienie zgodnie z  ceną zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty-załącznik do zapytania ofertowego;

c)         w zakresie przechowywania zwłok/szczątków ludzkich - ilości dób przechowania (dobę określa się jako 24 godziny liczone od momentu przywiezienia zwłok/szczątków ludzkich do prosektorium lub przechowalni). Jako obowiązujące przyjmuje się ceny ryczałtowe brutto za 1 dobę zgodnie z  cenami zaoferowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i formularzu obliczenia ceny oferty-załącznik do zapytania ofertowego.

 

9. Ilość usług w zakresie przewozu, ilość udostępnień pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz ilość dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Zawarta w formularzu obliczenia ceny oferty ilość przewozów, ilość udostępnień i ilość dób przechowywania zwłok/szczątków ludzkich w chłodni jest jedynie ilością szacunkową Zamawiającego.

UWAGA!

  1. Obligatoryjnym załącznikiem do oferty jest zaświadczenie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  o spełnianiu warunków higieniczno-sanitarnych przez pomieszczenia do przeprowadzania sekcji oraz przechowywania zwłok/szczątków ludzkich wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wykonawca zobligowany jest do zagospodarowania odpadów powstających podczas prokuratorskich sekcji zwłok we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 

10. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
 z podanych adresów do dnia  13. 09. 2019 r. :

 

  zal_PO_VII_WB_262202019.zip      Załączniki do zapytania

 zapytanie_PO_VII_WB_262202019.pdf      Zapytanie ofertowe