PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019-10-01 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na:

„Przewóz zwłok/ szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Przewóz zwłok/ szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 1. Zasięg działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.: miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica;
 2. Zasięg działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich- gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie oraz Zwierzyn;

2.  Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

3.  Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

4.  W zakres świadczonych usług wchodzi wykonanie następujących czynności:

4.1 przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi

 1. podstawą rozpoczęcia wykonywania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, pisemnie lub faxem;

4.2 przyjazd na miejsce wskazane

 1. po przybyciu na miejsce odbioru zwłok/ szczątków ludzkich, zlecenie na przewóz w formie pisemnej podpisuje upoważniony prokurator;
 2. czas dojazdu do miejsca zdarzenia maksymalnie do 60 minut od momentu zgłoszenia;
 1. włożenie zwłok/ szczątków ludzkich do worka, następnie przeniesienie do pojazdu Wykonawcy
 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zwłok/ szczątków ludzkich bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stan ich rozkładu oraz miejsce znalezienia;
 1. przewiezienie zwłok/ szczątków ludzkich do miejsca wskazanego
 1. przewiezienie zwłok/ szczątków ludzkich w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia i do miejsca wskazanego zgodnie z wnioskiem Prokuratury;
 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zwłok/ szczątków ludzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;
 3. zapewnienie przewozu zwłok/ szczątków ludzkich środkiem transportu drogowego przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866) i posiada aktualną opinię sanitarną wydaną przez  właściwą stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
 4. w szczególnych przypadkach zwłoki/ szczątki ludzkie mogą być transportowane poza rejon działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W tej sytuacji do ceny w formie ryczałtu skalkulowanej dla jednorazowego przewozu zwłok zostanie doliczona kwota za każdy przejechany km poza wyżej opisanym zasięgiem działania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27 poz. 271 ze zm.).

     4.5 przeniesienie zwłok/ szczątków ludzkich w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom z ramienia instytucji, która przechowuje zwłoki lub udostępnia pomieszczenia do przeprowadzania sekcji;

     4.6 zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek);

5. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiającego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie.

6. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do przestrzegania wszystkich obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia przepisów,
a w szczególności:

a)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.

b)         Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866).

7. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz formularz obliczenia ceny oferty stanowiący załącznik nr 2 zapytania ofertowego proszę nadsyłać na jeden
 z podanych adresów do dnia 07.10.2019 r. :

 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
 • fax. 957-392-065


 20191001projekt_umowy.pdf

 20191001zaCE_nr_1_formularz_ofertowy.doc

 20191001zaCE_nr_2_formularz_obliczenia_ceny_oferty.doc

 20191001zapytanie_ofertowe_PO_VII_WB_262222019.pdf