PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

odpowiedzi na pytania do postępowania o sygn. PO VII WB 262.25.2019 dot. prowadzenia przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych

Gorzów Wlkp. 07.11.2019 r.

 

Dot.  postępowania PO VII WB 262.25.2019.

prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), którego wartość   nie przekracza równowartości 30 000 euro

przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, a dotyczącego prowadzenia przeglądów
i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych.

 

Uprzejmie informuję, że nie jest to postępowanie przetargowe.

 

Odpowiedzi na pytania :

 

 1. Proszę o udostępnienie wykazu elementów systemów podlegających obsłudze konserwacyjnej (Zamawiający nie udostępnił takiego wykazu).

Odp. Zamawiający nie dysponuje pełną informacją dotyczącą elementów systemów. W związku z tym w zapytaniu ofertowym oraz w umowie zamieścił dokonanie przez Wykonawcę aktualizacji przedmiotowej dokumentacji.

 

 1. Wizja lokalna nie służy celom opisowym zamówienia i nie możemy w ramach niej ustalić elementów, gdyż jest to część opisu zamówienia. Wizja lokalna może nam pomóc wyłącznie w określeniu warunków realizacji. W związku z tym prosimy o informację czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

Odp. Zamawiający nie dysponuje pełną informacją dotyczącą elementów systemów, dlatego też zalecił dokonanie wizji lokalnej. Co więcej, w zapytaniu ofertowym oraz w umowie zamieścił dokonanie przez Wykonawcę aktualizacji przedmiotowej dokumentacji.

 

 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór
  w załączeniu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

 1. Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia ( od 01.01.2020 „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych’’)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

 

 1. Wnoszę o wprowadzenie do Umowy klauzul waloryzacyjnych umożliwiających zmianę wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Zmiana wynagrodzenia, o której mowa będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę jeżeli będzie to termin późniejszy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

 

 1. Wnoszę o modyfikację par.8 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,(…) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par.5 ust.1 umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy’’.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

 1. Wnoszę o wykreślenie par.8 ust.4 Umowy. Wykonawca ma prawo do zajęcia stanowiska w sytuacji naliczenia kary nieuzasadnionej.

Odp. W umowie nie ma takiego zapisu.

 

 1. Wnoszę o wprowadzenie do umowy limitu kar umownych możliwych do nałożenia na wykonawcę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

 1. Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

 1. Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’ .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

  odp_20191107.pdf      Odpowiedzi na pytania