PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

zapytane ofertowe - Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów (...) v2

Gorzów  Wlkp., dnia 14 listopada 2019 r.

PO VII WB 262.28.2019

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. –  (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu,

5/ przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

6/ oświetlenia awaryjnego,

7/ pomiar rezystencji uziemienia i sprawdzenie połączeń

w poniższych lokalizacjach:

  • Prokuratura Okręgowa i Rejonowa – Gorzów Wlkp. ul. Moniuszki 2,
  • Prokuratura Okręgowa – Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52,
  • Prokuratura Rejonowa – Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 13 A,
  • Prokuratura Rejonowa – Sulęcin Pl. Kościelny 1,
  • Prokuratura Rejonowa – Słubice ul. Konstytucji 3-go Maja 6,
  • Prokuratura Rejonowa – Strzelce Kraj. ul Gorzowska 38,

w systemie kwartalnym (raz na kwartał) w pozycjach 1-4

w systemie rocznym (raz w roku) w pozycjach 5-7”.

Po wykonaniu usługi konserwacji każdorazowo będzie sporządzany protokół odbioru usługi oraz dokonywany zapis przeprowadzonej konserwacji w książce systemów założonej przez Wykonawcę.

 

Wykonawca zaktualizuje dokumentacje wyżej wymienionych systemów (poz.1-4) w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy (2 egz. w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej) i przekaże Zamawiającemu.

Okres świadczenia usługi wynosi 24 miesiące począwszy od dnia 1 grudnia 2019 r.

Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. jest Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Pani Renata Papaj tel. 95 7392 007 w zakresie punktów 1-4, oraz Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069 w zakresie punktów 5-7.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnych w poszczególnych lokalizacjach.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto i netto w ujęciu kwartalnym i za okres 2 lat (8 kwartałów), według poszczególnych lokalizacji proszę przesłać do dnia 21 listopada br. na jeden z poniższych adresów:

Obecnie  przedmiotową usługę (w zakresie punktów 1-4) świadczy firma GOWTEL S.C. J. Nowosadzki, D. Nowosadzka Gorzów Wlkp.

Płatność za usługę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami przeglądów.

 

Załącznik:

projekt umowy

 

 

  projekt_umowy_PO_VII_WB_262282019.pdf      Projekt umowy

 zapytanie_PO_VII_WB_262282019.pdf      Zapytanie ofertowe