PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-09-21 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

                                                                                               Gorzów Wlkp., 21.09.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Sporządzony w dniu 21.09.2018 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

W dniu 21.09.2018 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 720.225,18 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 2. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

                                                                                                                 

 

1. VIGOR Security Sp. z o.o. Sp. k.- lider konsorcjum

VIGOR Security Sp. z o.o.- członek konsorcjum

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o.- członek konsorcjum

ul. Czernichowska 28

61-334 Poznań

cena: 777.550,08 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 8 osób

 

2. Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 688.426,56 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób

o stażu pracy w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 16 osób

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący;

-Lucyna Paszczyńska- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

-przedstawiciel firmy: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES” p. Beata Herbuś.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 21.09.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   21.09.2018 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

 

Prokurator Okręgowy

Agnieszka Leszczyńska

(podpis Kierownika Jednostki

  lub osoby upoważnionej)

  protokol_z_otwarcia_ofert.pdf